6. Kasvihuonekaasut

Päivitetty 5.11.2018

Uusi F-kaasuasetus (EU-asetus No 517/2014), joka julkaistiin 20.5.2014 EU:n virallisessa lehdessä, astui voimaan 9.6.2014 ja sitä on sovellettu 1.1.2015 alkaen. Uusi asetus korvasi vanhan asetuksen seuraavilla tavoitteilla:

 • Rajoitetaan F-kaasujen saatavuutta vähentämällä asteittain markkinoille saatettavan kylmäaineen määrää. Määrälaskenta perustuu hiilidioksidiekvivalenttitonneihin, ei metrisiin tonneihin. Vuonna 2030 markkinoille saatettavaa kylmäainetta on jäljellä 21 % vuosien 2009-2012 lähtötasosta. Kylmäaineiden maahantuonti perustuu kiintiöihin, myös laitteiden sisältämät kylmäaineet lasketaan mukaan kiintiöihin.
 • Kielletään F-kaasujen käyttö useissa uusissa laitteissa, joissa vähemmän haitallisia vaihtoehtoja on jo saatavilla, kuten ilmastoinnin jäähdytyksessä, kaupallisessa ja teollisessa kylmässä ja ikkunoissa.
 • Kielletään korkean GWP-arvon (GWP > 2500) kylmäaineiden käyttö kylmälaitteiden huollossa 1.1.2020 alkaen. Kuitenkin tällaista kierrätettyä ja regeneroitua kylmäainetta saa käyttää huollossa vuoden 2029 loppuun saakka.
 • F-kaasujen päästöjen ehkäiseminen säännöllisillä vuototarkastuksilla ja huollolla sekä kylmäaineen talteenotolla laitteen elinkaaren lopussa.

HFC-kiellot uusissa laitteissa

HFC-kielloilla uusissa laitteissa tulee olemaan kaikkein suorin ja välittömin vaikutus siirryttäessä ilmastoystävällisempiin kylmäaineisiin ja innovatiivisiin tuotteisiin. HFC-kiellot uusissa laitteissa koskevat muun muassa ilmastoinnin jäähdytystä, kaupallista ja teollista kylmää sekä rakentamiseen liittyviä tuotteita:

 • Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät kotitalouskäyttöön tarkoitetut ikkunalasit – 4.7.2007 alkaen
 • Muut fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät ikkunalasit – 4.7.2008 alkaen
 • Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät kertaalleen täytettävät säiliöt, joita käytetään jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteiden, palontorjuntalaitteistojen tai kytkinlaitteiden huollossa, kunnossapidossa tai täyttämisessä taikka liuotinkäytössä - 4.7.2007 alkaen
 • Liikkuvat huoneilmastointilaitteet (jotka on suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä pystyy siirtämään huoneesta toiseen), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä (GWP ≥ 150) – 1.1.2020 alkaen
 • Single split -ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin (täytös alle 3 kg, GWP ≥ 750) – 1.1.2025 alkaen
 • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet), GWP ≥ 2500 – 1.1.2020 alkaen ja GWP ≥ 150 – 1.1.2022 alkaen
 • Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä tai joiden toiminta perustuu niihin ja, joiden GWP ≥ 2500 (paitsi joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle –50 °C) – 1.1.2020 alkaen
 • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monikompressoriset keskusjäähdytysjärjestelmät, joiden arvioitu kapasiteetti on vähintään 40 kW ja jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin ja joiden GWP on vähintään 150, lukuun ottamatta kaskadijärjestelmien primääriä kylmäainepiiriä, jossa voidaan käyttää fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on alle 1 500

Kieltoja ei sovelleta laitteisiin, joiden osalta on ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) mukaisesti vahvistetuissa ekologista suunnittelua koskevissa vaatimuksissa todettu, että laitteen paremman käytönaikaisen energiatehokkuuden ansiosta sen elinkaaren mittaiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt olisivat pienemmät kuin vastaavan laitteen, joka täyttää asiaan liittyvät ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset eikä sisällä fluorihiilivetyjä.

Vuototarkastukset

Säännölliset vuototarkastukset koskevat laitteita, jotka sisältävät vähintään 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia HFC-aineita, joita ei ole sisällytetty solumuoveihin. Vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä ilmatiiviisti suljetuille laitteille, jotka sisältävät alle 10 hiilidioksidiekvivalenttitonnia HFC-aineita edellyttäen, että laitteet on merkitty ilmatiiviisti suljetuiksi. Tarkastettavina laitteina ovat muun muassa kiinteät jäähdytyslaitteet, ilmastointilaitteet ja lämpöpumput sekä kiinteät palontorjuntalaitteet.

Laitteen haltijan on varmistettava, että laite tarkastetaan vuotojen varalta seuraavin väliajoin:

 • laitteet, jotka sisältävät HFC-aineita vähintään 5 mutta alle 50 CO2-ekvivalenttitonnia, on tarkastettava vähintään 12 kk välein
 • laitteet, jotka sisältävät HFC-aineita vähintään 50 mutta alle 500 CO2-ekvivalenttitonnia, on tarkastettava vähintään 6 kk välein
 • laitteet, jotka sisältävät HFC-aineita vähintään 500 CO2-ekvivalenttitonnia, on tarkastettava vähintään 3 kk välein.

Jos laitteisiin on asennettu vuotojen havaitsemisjärjestelmä, voidaan tarkastusväli pidentää kaksinkertaiseksi.