3. Rakennustuoteasetus (CPR)

Päivitetty 31.10.2018

Rakennustuotteita koskevan lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että rakennustuotteista saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista, kun suunnittelija ja rakentaja arvioivat tuotteiden soveltuvuutta rakennettavaan kohteeseen. Lainsäädännön tehtävänä on myös edistää rakennustuotteiden myyntiä sekä kotimaan markkinoille että vientiin.Euroopan unionin asetukset ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä eli niitä sovelletaan sellaisenaan EU:n jäsenmaissa. Rakennustuotteisiin liittyvä keskeinen EU-säädös on EU:n rakennustuoteasetus (305/2011/EU), joka tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2013. Se määrittelee perusvaatimukset rakennuskohteille, siis rakennuksille, ei tuotteille. Nämä perusvaatimukset muodostavat pohjan eri rakennustuotteita koskevien harmonisoitujen tuotestandardien laadintaan. Rakennustuoteasetus korvasi rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY.Rakennustuoteasetuksessa säädetään, kuinka rakennustuotteen ominaisuuksista kerrotaan ja millä edellytyksillä rakennustuotteet voidaan ja pitää CE-merkitä. Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti rakennustuotteiden suoritustasoista ja ominaisuuksista yhteisellä eurooppalaisella tavalla. Asetuksen tavoitteena on rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus ja kaupanesteiden poistamiseen EU:n sisämarkkinoilla. Asetus selkeyttää myös CE-merkinnän käyttöä.

3.1 Rakennustuotteiden hyväksyntä

Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120954 tuli voimaan 1.7.2013. Laki koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee rakennustuotteita, joissa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää. Lain mukaisilla toimenpiteillä voidaan osoittaa, että CE-merkinnän soveltamisalaan kuulumaton rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaatimukset. Lailla kumotaan rakennustuotteiden hyväksynnästä annettu laki (230/2003).

Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (555/2013) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130555 tarkentaa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annettua lakia. Asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa kansallisten hyväksymismenettelyjen hakemisesta, niitä koskevista päätöksistä, merkinnöistä ja valvonnasta.

Katso myös kohta ”Tuotteiden vaatimustenmukaisuus”.