3.2 Ekosuunnitteludirektiivi (Ecodesign; ErP)

Energiaa käyttäviä tuotteita koskeva ensimmäinen ns. EuP-direktiivi (2005/32/EY) vuodelta korvattiin 20. marraskuuta 2009 soveltamisalaltaan laajemmalla ekosuunnitteludirektiivillä (Ecodesign- eli ErP). Ecodesign-direktiivi pannaan kansallisesti täytäntöön lailla tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista ja sitä täydentävällä valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi laki sisältää energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säädökset.

Ecodesign-direktiivi määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Tavoitteena on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun integrointi tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön suojelun tasoa sekä samalla energiahuoltovarmuutta.

Ecodesign-direktiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä EU-asetuksina. Niissä määritellään tuoteryhmäkohtaisesti tuotesuunnittelun ympäristövaatimukset.

Ekosuunnitteluvaatimukset ovat luonteeltaan sitovia ja ns markkinakieltosäädöksiä. Jos tuote ei täytä sille asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia, sitä ei saa tuoda markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella.

Tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanosäädökset

Euroopan komissio antaa Ecodesign-direktiivin nojalla tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä.

Niitä voidaan antaa sellaisille energiaa käyttäville tai energiaan liittyville tuotteille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

tuotteen myyntimäärä EU:n alueella on yli 200 000 kpl valmistajasta riippumatta;

tuotteella on huomattavat ympäristövaikutukset; ja

tuotteesta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen nähdään olevan merkittävät mahdollisuudet ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Tuoteryhmäkohtaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelu on käynnissä Euroopan yhteisöjen komissiossa. Toimenpiteet ovat komission johdolla toimivan, jäsenvaltioiden edustajista koostuvan sääntelykomitean valmistelemia. Ennen sääntelykomitean käsittelyä täytäntöönpanotoimenpidettä valmistellaan kuulemisfoorumissa, jossa on jäsenvaltioiden lisäksi edustettuina eri sidosryhmät.

Valmistelutyön käynnistymisestä valmiin asetukseen voimaantuloon kuluu teoriassa neljä vuotta, käytännössä 5-8 vuotta. Viiveitä voivat aiheuttaa mm. soveltamisalaan työn aikana tehtävät muutokset kuten uusien tuoteryhmien lisääminen valmisteilla olevaan säädökseen, lisäselvityksiä vaativat erimielisyydet vaatimustasoista tai erilaiset resurssiongelmat. Säädöksen tullessa voimaan alkaa siirtymäaika, tyypillisesti kaksi vuotta, jonka päätyttyä markkinoille saa saattaa vain asetuksen vaatimukset täyttäviä tuotteita. Useimmiten asetuksissa on myös määritelty tiukempia vaatimuksia, jotka tulevat voimaan 2-3 vuotta ensimmäisten vaatimusten voimaantulon jälkeen - esimerkiksi tietyille sähkömoottoreille on säädetty kaksi tiukennusta aikatauluineen.

LVI-alan tuotteista on valmiina säädöksiä seuraaville tuoteryhmille:

-pumput (useita alatyöryhmiä, mm. kiertovesipumput)

-puhaltimet

-tilalämmittimet - lämmityskattilat ja lämmitykseen tarkoitetut lämpöpumput

- kiinteän polttoaineen kattilat, tulisijat ja tilalämmittimet)

- vedenlämmittimet

-ilmanvaihtokoneet

Seuraava työohjelma valmistumassa

Komission työohjelman vuosille 2015-2017 valmistuu loppuvuodesta 2015. Samaan aikaan työohjelman kanssa julkaistaan myös taustaselvitys, jota on käytetty apuna listalle nostettuja tuoteryhmiä valittaessa. Työohjelman perusteella tuoteryhmille aloitetaan taustaselvityksen valmistelu. Taustaselvityksen perusteella päätetään, tullaanko tuoteryhmän sääntely aloittamaan. Tuoteryhmissä on mukana mm. rakennusautomaatiojärjestelmät.

Lisätietoja:

http://ekosuunnittelu.info/

http://www.rehva.eu/eu-regulations/eco-design/

http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynta/Ekosuunnitteludirektiivi_ja_energiamerkintadirektiivi

http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign/index_en.htm

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products